Fælles om fremtiden

Sammen skaber vi stærkere fællesskaber

Ny civilsamfundsstrategi

FriSe har deltaget i en arbejdsgruppe, der har udarbejdet en række anbefalinger til den nye civilsamfundsstrategi

En arbejdsgruppe bestående af Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark, Frivilligrådet, Rådet for Socialt Udsatte, Danske Handicaporganisationer og Civilsamfundets Brancheforening har udarbejdet en række anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi, der, der skal styrke civilsamfundets muligheder for skabe indsatser og fællesskaber, der gavner og inkluderer mennesker i udsatte og sårbare positioner.
Arbejdsgruppe civilsamfundsstrategi

Bedre bankvilkår

I en arbejdsgruppe under Finans Danmark har FriSe sammen med flere foreninger formuleret forslag til, hvordan den administrative byrde for foreningers brug af banker kan lettes

Siden februar 2021 har FriSe deltaget i en arbejdsgruppe bestående af Civilsamfundets Brancheforening, DIF, DUF, ISOBRO, DGI, DFS, Danske Seniorer og Finans Danmark med formålet at formulere forslag til, hvordan den administrative byrde for foreningers brug af pengeinstitutter kan lettes. 
Det har været en krævende proces, da love og regler komplicerer området, og efter mange og lange drøftelser er vi nået frem til en række anbefalinger med udgangspunkt i at størstedelen af de danske foreninger med en lovændring skal indplaceres som lavrisiko-grupper i forhold til hvidvaskning og terrorfinansiering. En lempelse af bankernes administrative byrde bør føre til lavere gebyrer for foreningslivet. 

Foreningsarbejdsgruppe Finans Danmark

Frivilligcentrenes kvalitetsmodel

En ny kvalitetsmodel i landets mange frivilligcentre skal udgøre en fælles standard, men skal samtidig understøtte mangfoldigheden blandt frivilligcentrene

FriSe er i tæt samarbejde med frivilligcentrene og Socialstyrelsen i gang med en proces med fokus på fælles læring og udvikling, så frivilligcentrene kan skabe endnu mere værdi i overensstemmelse med formål og kerneopgaver. Frivilligcentrenes kvalitetsmodel er en del af processen, som også består af læringsnetværk, guidelines, konsulentbistand samt temadage og kurser.

Frivilligcentrenes kvalitetsmodel

Mod ensomhed i fællesskab

Et venligt blik. Et smil. En sms. En snak. Eller en hilsen på gaden. Ofte er det små ting, som varmer og gør dagen lidt bedre. For jo flere der rækker ud, jo færre vil føle ensomhed

FriSe deltager i en række tværsektorielle partnerskaber og alliancer, der har til formål at bekæmpe ensomhed. Det drejer sig blandt andet om Folkebeværgelsen mod ensomhed, Partnerskabet for udsatte voksne, kampagnen Flersomhed og indsatsen Sammen mod ensomhed. 

Ensomhed

Ny strategi for selvhjælpsgrupper

FriSe vil udvikle, kvalitetssikre og udbrede selvhjælpsgrupper i hele Danmark, så borgere har adgang til støttende fællesskaber, når de har brug for det

En ny strategi for selvhjælp i FriSe skal skabe en mere selvstændig og skarpere profil for selvhjælpsområdet og være med til at skabe en bedre infrastruktur, bedre kapacitetsopbygning, driftsunderstøttelse og en mere bæredygtig organisering og finansiering fremadrettet. Strategien skal munde ud i, at FriSe er den drivende kraft for udbredelsen af selvhjælpsgrupper i hele landet og det nationale videnscenter for selvhjælpsarbejdet i Danmark.

Strategi for selvhjælpsgrupper

Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor

FriSe deltager i Good Governance-projektet, der har til formål at udvikle anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor

Fælles for hele den frivillige sociale sektor er ønsket om at gøre en forskel for dem, som ikke altid kan få den rigtige hjælp andre steder. For at sikre denne hjælp er det afgørende, at de frivillige organisationer er veldrevne, har en klar rollefordeling mellem bestyrelse og ledelse samt er åbne om det frivillige arbejde, der udføres. 

Good Governance

Fast plads i Frivilligrådet

FriSe har siden 2018 haft fast plads i Frivilligrådet, der rådgiver regering og Folketing om den frivillige sektors rolle og indsatser

Som repræsentant for landets frivilligcentre og flere end 5000 lokale foreninger er FriSe den lokale frivilligheds stemme i Frivilligrådet. Her sætter vi fokus på styrker og udfordringer for den lokale frivillighed og arbejder kontinuerligt for at sikre de bedste betingelse og udfoldelelsesmuligheder for de lokale foreninger. 

Frivilligrådet

Skal vi arbejde sammen?


Hiv fat i os, hvis du har en god idé, et projektsamarbejde eller en udfrodring vi i i fælleskab kan finde en løsning på.  


Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark