Skip to main content

Der er et fællesskab, når du har brug for det

FriSe definerer selvhjælp som en social indsats med gruppen og samtalen som omdrejningspunktet. 

En selvhjælpsgruppe er et fællesskab, hvor mennesker kan bearbejde deres problemer i mødet med andre, der står i samme livssituation eller har været igennem lignende oplevelser. Selvhjælpsgruppen er et frirum med en klar struktur og trygge rammer, hvor deltagerne kan dele deres historier, spejle sig i hinanden, lytte til og lære af hinanden.

Selvhjælpsgrupper igangsættes som oftest af en frivillig facilitator, der sikrer trygge rammer og rum for at deltagerne kan finde styrken i fællesskabet. En selvhjælpsgruppe kan ikke sidestilles med behandling eller terapi, men er et ligeværdigt møde mellem mennesker, der hjælper hinanden ved at dele deres erfaringer.

Flere end halvdelen af FriSes medlemmer har selvhjælpsgrupper som et tilbud.

10 selvstændige selvhjælpsorganisationer og 35 frivilligcentre driver tilsammen ca. 600 selvhjælpsgrupper årligt med omkring 5.000 deltagere.

Læs mere om vores udviklingsprojekter

Find selvhjælpsgrupper


Fem kernelementer

Afklaring og klar forventningsafstemning før gruppeopstart

Der sker en afklaring og klar forventningsafstemning med den enkelte deltager før gruppeforløbet. Dette for at afklare, om selvhjælpstilbuddet er relevant for deltageren, og om den oplevede udfordring passer ift. en given gruppe. Det afklares, om deltageren er parat til og evner at indgå i et gruppeforløb. Samtidig indebærer forventningsafstemningen, at den enkelte ved, hvad en selvhjælpsgruppe er, og hvad det kræver at deltage i en gruppe, så deltageren kan forpligte sig (eller fravælge tilbuddet) på et informeret grundlag. På den måde sikres kvalitet i gruppeforløbene.

Deltagelse er frivillig med afsæt i deltagerens egne ønsker og motivation for forandring

Den enkeltes deltagelse i selvhjælpsgruppen er frivillig. Der kan ikke stilles krav om deltagelse fra anden – fx offentlig myndigheders – side, og der er ikke krav om, at deltagerne skal arbejde med at nå bestemte målsætninger i forløbet. Selvhjælpsgruppen er på den måde ’præstationsfri’ og tager udgangspunkt i deltagernes selvbestemmelse, egne ønsker og motivation for forandring, hvilket giver ejerskab og frit rum til at tale om det, der netop optager deltagerne.

Etablering af en tryg, tillidsfuld og ligeværdig gruppekultur

Der skabes en tryg, tillidsfuld og ligeværdig kultur i selvhjælpsgruppen, blandt andet på baggrund af aftaler om tavshedspligt og fortrolighed. Samtalen foregår gruppedeltagerne imellem. Formen er respektfuld og ligeværdig, hvor deltagerne tør åbne sig og dele det svære i livet uden at opleve, at den frivillige facilitator eller andre deltagere kommer med gode råd eller dømmende kommentarer.

Faciliteret gruppesamtale med fast struktur

Gruppesamtalerne, der faciliteres af en frivillig, har afsæt i en fast ramme og struktur, der er med til at skabe tryghed og genkendelighed. Faciliteringen understøtter, at samtalen holdes på sporet, så der snakkes om den fælles udfordring, som gruppen mødes om. Den frivillige facilitators opgave er at lette processen og sikre, at alle deltagerne indgår på lige fod i gruppen, får taletid og lytter aktivt, når de andre har taletid. Den frivillige sikrer, at deltagerne er i gode hænder undervejs, og at der sker en god afrunding på det medmenneskelige møde.

Gensidig deling af tanker, oplevelser og erfaringer blandt mennesker, der forstår

Den enkelte deltager møder andre, der har særlig let ved at forstå det, som deltageren gennemgår, fordi de selv står med lignende livsudfordringer. Deltagerne sætter ord på egne oplevelser og erfaringer foran de andre i gruppen, og bliver set og hørt af ligesindede. Deltagerne har ikke en aktie i hinandens sag, men kan inspirere hinanden med egne erfaringer og ressourcer.


Gensidighed

Selvhjælpsgrupper fungerer i kraft af gensidighed. Ved at dele erfaringer, tanker og oplevelser og lytte og lære af andres fortællinger får deltagerne hjælp og støtte samtidig med, at de hjælper andre i samme situation. Deltagerne udvikler sig i kraft af det, der sker imellem dem i gruppen. Alle deltagere bidrager til fællesskabet, men ikke nødvendigvis lige meget eller på samme tid.

ligeværdighed

I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne på et ligeværdigt grundlag. Mennesker i samme situation og med fælles udfordringer eller problemstillinger tilbyder og modtager støtte baseret på fælles forståelse og respekt. Deltagernes ønsker, meninger og behov har samme værdi og behandles med samme alvor af fællesskabet.

Medmenneskelighed

Selvhjælpsgrupper er ikke terapi eller behandling, men et møde mellem mennesker, der ved at dele erfaringer finder styrken i fællesskabet til at skabe forandringer i deres eget liv. Alle bliver set, hørt og taget alvorligt i selvhjælpsgruppen, der baserer sig på tillid, respekt og anerkendelse for den enkelte i fællesskabet.