Skip to main content
Vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2020 med virkning fra den 1. januar 2021

Vedtægter for landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

FRISE ARBEJDER FOR AT UDVIKLE ET STÆRKT OG MANGFOLDIGT CIVILSAMFUND, HVOR ALLE HAR MULIGHED FOR AT YDE EN FRIVILLIG INDSATS OG HENTE HJÆLP OG STØTTE.

§ 1. Landsorganisationens navn er Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

 • 1.1. Organisationen er stiftet den 24. oktober 2003 med virkning fra 1. januar 2004.

 • 1.2. Organisationens hjemsted er hjemstedet for organisationens sekretariat.

§ 2. Formål

 • 2.1. At varetage medlemsorganisationernes interesser politisk og økonomisk.

 • 2.2. At synliggøre og positionere medlemsorganisationernes mission og virke i den offentlige, politiske og forskningsmæssige debat.

 • 2.3. At skabe grundlag for medlemsorganisationernes faglige udvikling.

 • 2.4. At positionere landsorganisationen i den sociale politiske debat.

 • 2.5. At landsorganisationen udvikler og driver projekter, der understøtter medlemsorganisationernes position og virke.

3. Medlemsskab

 • 3.1. Som medlemmer kan optages foreninger og sammenslutninger af mennesker uanset deres organisationsform, såfremt de kan tilslutte sig Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks formål og vedtægter, og de som hovedformål:

  • 3.1.1 Arbejder som frivilligcenter efter FriSes kvalitetsstandarder.
  • 3.1.2 Arbejder med selvhjælpsgrupper efter FriSes kvalitetsstandarder.

 • 3.2. Kommunale frivilligcentre eller selvhjælpsorganisationer kan optages som medlemmer uden stemmeret.

 • 3.3. Organisationer og enkeltpersoner kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

 • 3.4. Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks bestyrelse tager stilling til ansøgning om medlemskab på baggrund af ansøgers virke og eventuelle vedtægter

 • 3.5. Eksklusion: Modarbejder et medlem direkte organisationen eller dens formål kan eksklusion besluttes af bestyrelsen eller på generalforsamlingen. Eksklusionen skal bekræftes af medlemmerne på førstkommende generalforsamling.

4. Fælles logo

 • 4.1. Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark har varemærkeregistreret et fælles logo for frivilligcentre og selvhjælp til anvendelse for FriSes medlemmer nævnt i § 3.1.1. og 3.1.2.

5. Generalforsamling

 • 5.1. Generalforsamlingen er organisationens øverste myndighed.

 • 5.2. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen foretager skriftlig indkaldelse af medlemmerne med mindst otte ugers varsel.

 • 5.3. Generalforsamlingen har som minimum følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning ved formanden forelægges til godkendelse
  • Rapport fra udvalg
  • Regnskab forelægges til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Budget for det følgende år forelægges til orientering. Herunder kontingentfastsættelse
  • Valg til bestyrelse og suppleant
  • Godkendelse af eksterne ressourcepersoner som bestyrelsesmedlemmer
  • Nedsættelse af udvalg, herunder selvhjælpsudvalg og frivilligcenterudvalg
  • Valg af revisor
  • Eventuelt
 • 5.4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes så vidt muligt i enighed. Der foretages afstemning, såfremt blot ét medlem ønsker det. Der foretages skriftlig afstemning, såfremt blot ét medlem ønsker det.

  Vedtagelse af forslag sker ved almindeligt stemmeflertal. Ændringer af vedtægter foretages dog efter reglerne i § 10.

 • 5.5. For at være stemmeberettiget ved generalforsamlingen kræves medlemskab af organisationen i mindst 8 uger, samt at der ikke foreligger kontingentrestance, jfr. dog § 3.2.

 • 5.6. Hvert medlem har én stemme.

 • 5.7. Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks bestyrelsesmedlemmer er personligt valgt. Hvis den valgte er valgt blandt medlemmerne, jf. § 7 stk. 2 og ikke længere er ansat eller frivillig i en stemmeberettiget medlemsorganisation, udtræder den valgte af Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks bestyrelse, og afløses af den på generalforsamlingen valgte suppleant.

 • 5.8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 • 5.9. Forslag skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest seks uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest fire uger før denne.

6. Ekstraordniær generalforsamling

 • 6.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst ¼ af medlemmerne begærer det. Indkaldelsen motiveres skriftligt, og motiveringen udgør dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

 • 6.2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 2 ugers varsel og afholdes senest 4 uger efter, at begæringen om afholdelse er bestyrelsen i hænde.

 • 6.3. Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære generalforsamling.

7. Bestyrelsen

 • 7.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som sidder for 2 år ad gangen.

 • 7.2. 5 Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de medlemmer, som er optaget efter § 3, stk. 1.

 • 7.3. 2 bestyrelsesmedlemmer godkendes af generalforsamlingen som eksterne ressourcepersoner efter indstilling fra bestyrelsen. 

 • 7.4. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne. Desuden godkendes en ekstern ressourceperson som bestyrelsesmedlem efter indstilling fra bestyrelsen. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medlemmerne. Desuden godkendes en ekstern ressourceperson som bestyrelsesmedlem efter indstilling fra bestyrelsen. Såfremt Generalforsamlingen ikke kan godkende bestyrelsens forslag til ekstern ressourceperson, vil denne bestyrelsespost være vakant frem til næste ordinære generalforsamling.

 • 7.5. På generalforsamlingen vælges desuden 1 suppleant for et år

 • 7.6. Medlemmer og suppleant i bestyrelsen efter § 7, stk. 2 og 5 skal være opstillet af deres respektive medlemsorganisation. Medlemmerne udpeger selv deres kandidater. Der kan kun vælges én person i FriSes bestyrelse fra hver medlemsorganisation

 • 7.7. Kandidater skal indsende en skriftlig opstilling til bestyrelsen 14 dage forinden generalforsamlingen. Opstillingen skal indeholde en skriftlig erklæring af kandidaturet fra medlemsorganisationens bestyrelse samt en personlig begrundelse for opstillingen. I tilfælde af manglen på kandidater kan der søges supplerende kandidater på selve generalforsamlingen.

 • 7.8. Bestyrelsen udarbejder en skriftlig indstilling af de eksterne ressourcepersoner efter stk. 3, som indeholder en beskrivelse af kandidatens relevante kompetencer og erfaring samt kandidatens personlige begrundelse for at lade sig indstille.

 • 7.9. Listen med kandidater sendes til medlemmerne én uge før generalforsamlingen.

 • 7.10. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for organisationens virke. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand og næstformand.

 • 7.11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

 • 7.12. Sekretariatsleder/administrator/konsulent kan ansættes af bestyrelsen, såfremt organisationens økonomi tillader det.

 • 7.13. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg og indkalde ressourcepersoner.

 • 7.14. Organisationen tegnes økonomisk af formand og næstformand i forening eller i den enes fravær af formand/næstformand og et bestyrelsesmedlem.

 • 7.15. Bestyrelsen fører referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne er tilgængelige for medlemmerne.

8. Økonomi

 • 8.1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med det idégrundlag, de er ansøgt på, og de betingelser, de er bevilget under.

 • 8.2. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for medlemskab.

 • 8.3. Organisationen kan ikke stifte gæld.

 • 8.4. Regnskabet revideres en gang om året.

 • 8.5. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for organisationens økonomiske forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue.

9. Regnskab og revision

 • 9.1. Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks regnskabsår følger kalenderåret

 • 9.2. Senest 1 uge før generalforsamlingen udsendes revideret årsregnskab samt budget.

 • 9.3. Kontingentet betales for 1 år ad gangen.

 • 9.4. Generalforsamlingen vælger 1 ekstern statsautoriseret revisor for 1 år.

10. Vedtægtsændringer

 • 10.1. Vedtægtsændring kræver stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

11. Opløsning af organisationen

 • 11.1. Foreningen kan opløses på en generalforsamling med stemmeflertal på 2/3 af de afgivne stemmer, efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger ved almindeligt stemmeflertal.

 • 11.2. Ved opløsning af organisationen tilfalder dennes formue og ejendom sociale formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning.